Hypoteční slovník

Pořiďte si domov podle svých představ bez zbytečných starostí.

A

Administrativní cena nemovitosti: Cena nemovitosti, zjištěná podle platného cenového předpisu MF ČR.

Anuitní splácení: Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu platnosti úrokové sazby stejnou výši splátky. Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, z jistiny a úroků. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění.

B

Bezpodílové spoluvlastnictví manželů: Zvláštní druh spoluvlastnictví, který byl od 1. srpna 1998 nahrazen širším pojmem „společné jmění manželů“.

Byt: Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Byt musí mít obytný prostor, vlastní uzavíratelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, uskladnění potravin, tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy.

Bytové nemovitosti: Byt, rodinný dům a bytový dům.

Bytový dům: Dům nejméně se třemi byty, popřípadě dalšími nebytovými prostory, ve kterém převažuje část využívaná k bydlení.

C

Cílová částka: Částka, na kterou je sjednávána smlouva o stavebním spoření. Zahrnuje uspořenou částku včetně úroků, hodnotu úvěru ze stavebního spoření, pokud účastník bude úvěr požadovat, a u fyzických osob státní podporu.

Č

Časová cena: Používá se v pojišťovnictví u starších staveb. Cena nemovitosti stanovena v závislosti na cenách za m3 v dané lokalitě, která se snižuje každé období o koeficient opotřebení stavby (pro banku nevyhovující).

D

Dlužník: Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Domácnost: Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby – pro potřeby HÚ jen manželé + děti, druh a družka jsou dvě jednočlenné domácnosti.

F

Fyzická osoba: Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

H

Hypoteční úvěr: Úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti, např. koupi, výstavbu, rekonstrukci nemovitosti na území České republiky a jehož splácení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky. Hypoteční úvěr – úvěr poskytnutý do 70% ceny obvyklé zastavované nemovitosti Hypoteční úvěr 100 – úvěr poskytnutý nad 70% ceny obvyklé zastavované nemovitosti. Dále sem patří neúčelové hypoteční úvěry, tzv. americká hypotéka a úvěr na investici do družstevního podílu.

Hypoteční zástavní listy: Dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota, včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů („řádné krytí“), popř. též náhradním způsobem.

Hypotéka: Zástavní právo k nemovitosti zajišťující pohledávku vyplývající z úvěrové smlouvy.

J

Jistina: Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (úrok).

K

Katastr nemovitostí: Evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Katastr je veřejný a každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj výpisy, opisy nebo náčrty. Je upraven zákonem č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR ve znění pozdějších předpisů.

Kombinovaný produkt: Hypoteční úvěr kombinovaný s jiným finančním produktem, při kterém je měsíčně splácen úrok a jistina je splácena z výnosů tohoto produktu (např. kapitálové životní pojištění, stavební spoření).

Konkrétní částka: Používá se v pojišťovnictví. Pevně stanovená částka nezávislá na jiných hodnotách.

Konstantní splácení: Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splátka jistiny je po celou dobu trvání závazku konstantní a výše úroků se s postupným splácením jistiny úvěru snižuje.

N

Nájemní nemovitost: Nemovitost, která je za běžných podmínek a za předpokladu řádného hospodaření schopna trvale poskytovat kterémukoli majiteli čistý výnos z pronájmu bytů.

Nebytový dům: Dům, ve kterém podlahová plocha nebytových prostor převažuje nad podlahovou plochou bytů.

Nebytový prostor (provozní): Místnost nebo soubor místností včetně příslušenství určených k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu. Jsou to např. kanceláře, dílny, skladiště, obchodní místnosti, garáže, ateliéry.

Nemovitost: Nemovitosti jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

Nevýdělečně činné dítě: Dítě ve věku do 18 let a dítě ve věku od 18 do 26 let, které se trvale denním studiem připravuje na výkon budoucího povolání.

O

Obvyklá cena: Cena, která by byla dosažena při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti
(z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, přechodné zhoršení životního prostředí, poruchy v zásobování přechodného rázu, důsledky přírodních sil nebo kalamit. Obvyklá cena je stanovena bankou na základě odhadu obvyklé ceny nemovitosti.

Odhad obvyklé ceny nemovitosti: Ocenění nemovitosti zpracované odhadcem uvedeným na seznamu banky.

Oprávněná osoba: Ten, kdo uzavírá pojistnou smlouvu, má právo určit osobu, které má smrtí pojištěného vzniknout právo na pojistném plnění. Až do pojistné události lze určení této osoby měnit písemným oznámením pojistiteli. Oprávněnou osobou může být fyzická nebo právnická osoba.

Oprávnění k podnikání: Dokladem o něm je živnostenský list, u koncesovaných živnostní je to koncesní listina, u oprávnění k provozování činnosti podle zvláštních předpisů je to úředně ověřený doklad příslušné odborné stavovské komory, popřípadě ministerstva. Týká se zejména lékařů, lékárníků, psychoterapeutů a přírodních léčitelů, zdravotních pracovníků, prodejců a zpracovatelů, veterinárních lékařů, veterinárních pracovníků a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, advokátů, komerčních právníků a patentových zástupců, znalců a tlumočníků, ověřovatelů (auditorů) a daňových poradců, burzovních dohodců, zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, odpovědných geodetů. Pro samostatně hospodařící rolníky je to osvědčení obecního úřadu o zapsání do evidence, nebo výpis z obchodního rejstříku o zápisu samostatně hospodařícího rolníka.

Ověřený podpis: Podpis ověřený pracovníkem banky, obchodním manažerem, zpracovatelem či členem finanční skupiny ČSOB s touto pravomocí.

P

Podnikatel: Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, příp. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Pohledávka: Nárok věřitele na peněžité nebo věcné plnění ze strany dlužníka.

Pojistitel: Ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost v pojistné smlouvě blíže označená.

Pojistná událost: Skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit.

Pojištěný: Ten, na jehož majetek, život nebo zdraví anebo na jehož odpovědnost za škody se pojištění vztahuje.

Pojistník: Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.

Polyfunkční budova: Stavba určená kolaudačním rozhodnutím pro zřízení provozních místností (nebytových prostor) a bytů.

Právnická osoba: Osoba (například obchodní společnosti, obce, sdružení s právní subjektivitou, atd.), která má způsobilost k právním úkonům ode dne účinnosti zápisu do rejstříku, do kterého se zapisuje, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí: Právní účinky vkladu práva (např. vlastnického) do katastru nemovitostí nastanou rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení zpětně ke dni doručení Návrhu na povolení vkladu katastrálnímu úřadu.

Progresivní splácení: Způsob splácení hypotečního úvěru, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru objem splátky zvyšuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu.

Překlenovací úvěr: Úvěrový produkt stavební spořitelny, který umožní účastníkovi financovat bytovou potřebu již během doby, kdy ještě nesplňuje podmínky na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Příslušenství nemovitosti: Věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jim určeny k trvalému užívání společně s věcí hlavní. Příslušenstvím nemovitosti jsou jiné stavby (např. stodola, přípojka vody, kanalizace). Příslušenstvím bytu jsou jednak vedlejší místnosti (např. komory, neobytné kuchyně, koupelny, záchody, spíže, šatny, předsíně) a jednak vedlejší prostory (např. sklep, dřevník, kolna) určené k tomu, aby byly s bytem společně užívány.

R

Refinancování: Splacení existujícího úvěru novým úvěrem poskytnutým témuž subjektu.

Rekreační chata: Nemovitost o maximálně jednom podzemním podlaží a jednom nadzemním podlaží s využitým podkrovím určená k individuální rekreaci, jejíž zastavěná plocha včetně verand, vstupů a podsklepených teras není větší než 80 m2 a obestavěný prostor nadzemního podlaží spolu s využitým podkrovím nepřekračuje objem 360 m3.

Rekreační chalupa: Stavebně upravená existující bytová nebo hospodářská nemovitost venkovského rázu, která není využívána k trvalému bydlení.

Reprodukční (nová) cena nemovitosti: Cena, za kterou by bylo možné pořídit stejnou novou nebo srovnatelnou nemovitost v době ocenění, bez odpočtu opotřebení.

Rodinný dům: Stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a zároveň je více než polovina její podlahové plochy určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvíce tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.

Rozestavěná nemovitost: Nemovitost v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží a nebylo dosud přiděleno číslo popisné či evidenční nebo nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Rozestavěný byt a nebytový prostor: Místnost nebo soubor místností, které jsou v souladu se stavebním povolením určeny k bydlení nebo k jiným účelům než bydlení a jsou rozestavěny v domě s byty a nebytovými prostory, který je alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

S

Součást nemovitosti: Věc, která k nemovitosti podle její povahy náleží a nemůže být oddělena, aniž by se tím věc znehodnotila. Součástmi nemovitosti jsou např. zdi, schodiště, konstrukce, střecha, okna, zabudovaná kuchyň, namontovaná anténa.

Společenství vlastníků jednotek: Specifická právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, tj. správa domu, popř. vykonávat činnosti v rozsahu zák. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným FO nebo PO.

Společné jmění manželů (SJM) – dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů: Společné jmění manželů upravené v §143 a nás. Občanského zákoníku může vzniknout jen mezi manžely. Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou Notářského zápisu zákonem stanovený rozsah SJM rozšířit nebo zúžit. Na návrh některého z manželů může soud ze závažných důvodů zúžit SJM až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. SJM zaniká zánikem manželství.

Spoluvlastnický podíl: Podílové spoluvlastnictví charakterizuje spoluvlastnický podíl, který vyjadřuje míru účasti spoluvlastníka na právech a povinnostech ze spoluvlastnictví ke společné věci. U podílových spoluvlastníků se nejedná o reálně vymezené určité části společné věci, k níž by měl spoluvlastník práva výlučného vlastníka, ale jde o tzv. „ideální podíl“ na společné movité či nemovité věci zpravidla vyjádřený zlomkem. Není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.

Stavební pozemek: Část území určená územním plánem zóny nebo územním projektem zóny, územním plánem sídelního útvaru zpracovaným v měřítku 1 : 5000 nebo v měřítku větším nebo územním rozhodnutím (stavebním povolením) k zastavení a pozemek zastavěný hlavní stavbou.

T

Trvalý pobyt cizince: O povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky rozhoduje ministerstvo vnitra. Toto povolení k trvalému pobytu může být uděleno zejména za účelem sloučení rodiny, pokud manžel, příbuzný v přímém pokolení nebo sourozenec cizince má trvalý pobyt na území České republiky, v jiných humanitárních případech nebo pokud to je odůvodněno zahraničně politickým zájmem České republiky.

U

Uspokojení bytové potřeby: Financování investice do bytu nebo rodinného domu.

Ú

Úrok: Odměna za zapůjčení peněz.

Úroková míra (sazba): Částka, kterou je dlužník povinen platit věřiteli z jeho pohledávky, stanovená určitým procentem z dlužné částky za určité období. Úrok je vyjádřený relativně z hodnoty kapitálu. Například roční úroková míra 10 % znamená, že věřitel obdrží 10 haléřů z každé koruny, kterou měl dlužník vypůjčenou na dobu jednoho roku.

Úředně ověřený podpis: Podpis ověřený notářem, obecním úřadem (magistrátem), advokátem (text o ověření totožnosti smluvních stran, které se podepisují), dále shodnost s předloženými podpisovými vzory uloženými na Katastrálním úřadě (především právnické osoby, představitelé obcí, měst atd.).

V

Věcné břemeno: Věcná břemena upravená §151n – §151p občanského zákoníku jsou věcná práva omezující vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět (např. přechod, přejezd přes pozemek, právo doživotního užívání osoby odlišné od vlastníka), něčeho se zdržet nebo něco konat (např. udržovat sjízdnost cesty přes pozemek). Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určité nemovitosti, nebo patří určité osobě. Podmínkou jejich nabytí je vklad do katastru nemovitostí.

Věřitel: Osoba, která je oprávněná požadovat uhrazení pohledávky.

Výnosová (nájemní) nemovitost: Nemovitost, která je za běžných podmínek a za předpokladu řádného hospodaření schopna trvale poskytovat kterémukoli majiteli čistý výnos z pronájmu (bytů).

Z

Zainvestovaný stavební pozemek: Stavební pozemek, k jehož hranici je vedena zpevněná přístupová cesta, přípojka elektrického proudu, vodovodní přípojka (může být nahrazena vlastní studnou) a přípojka kanalizace (může být nahrazena odpadní jímkou).

Zástavní hodnota: Dlouhodoběji bankou akceptovatelná hodnota zajištění pohledávky nemovitostí. V této hodnotě jsou zahrnuty předpokládané časové výkyvy ceny nemovitostí s ohledem na uspokojení poptávky a nabídky na trhu nemovitostí i další vlivy vztažené na konkrétní posuzovanou nemovitost. Supervizí stanovená zástavní hodnota je evidovanou a vykazovanou hodnotou zajištění příslušné pohledávky (nebo její části) v systému banky.

Závazek o uznání dluhu: Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti nebo exekutorský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu a v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Tento dokument zlepšuje postavení banky při uspokojování ze zástavy, protože na jeho základě je možné podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuce) a provést nedobrovolnou veřejnou dražbu.

Zástavní právo: Právní nástroj sloužící k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru) a jejího příslušenství (úroků, poplatků apod.) do jejího splacení. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení ze zastavené věci (např. prodejem nemovitostní zástavy). Nejčastěji vzniká na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi zástavním věřitelem (např. hypoteční bankou) a dlužníkem vkladem do katastru nemovitostí.

Zástavce: Osoba, která zastavila věc nebo pohledávku (např. nemovitost, pojistné plnění) za účelem zajištění pohledávky.

Ž

Žadatel o úvěr: Osoba zletilá, oprávněná k právním úkonům a s trvalým pobytem na území ČR. Žadatel může být jediná osoba, případně může o úvěr žádat více osob – žadatelů. Alespoň jeden musí být vlastníkem úvěrované nemovitosti nebo se jím stát v důsledku realizace investičního záměru nebo být alespoň osobou s právem úvěrovanou nemovitost užívat.

Životní minimum: Výše finančních prostředků nezbytných pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy náklady na zajištění osobních potřeb (výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití) a společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).

Druhy hypoték

 • Hypotéka pro OSVČ
 • Hypotéka bez doložení příjmu
 • Hypotéka pro zaměstnance
 • Hypotéka pro družstva
 • Hypotéka pro právnické osoby
 • Hypotéka pro společenství vlastníků
 • Hypotéka pro cizince
 • Hypotéka s odkladem splátek
 • Hypotéka na cokoliv
 • Hypotéka na výstavbu
 • Hypotéka na nebytové prostory
 • Hypotéka na vypořádání dědictví a manželů
 • Hypotéka na nebytové prostory
 • Hypotéka na rekonstrukci
 • Hypotéka na družstevní byt
 • Hypotéka online
 • Refinancování hypotéky
 • Americká hypotéka
 • Australská hypotéka
 • Oddlužení hypotékou
 • Hypoteční kalkulačka
 • Nebankovní hypotéka
 • Flexibilní hypotéka
 • Hypoteční poradce

Doklady totožnosti

 • Potvrzení o příjmech
 • Potvrzení o průměrném výdělku ze zaměstnání
 • Daňová přiznání, živnostenský list, doklad o zaplacení daně
 • Ostatní příjmy

 • Výpisy z běžného účtu

Požadované podklady se u jednotlivých bank liší. V případě Vašeho zájmu Vám naši odborníci rádi poradí.

Posouzení návratnosti úvěru

Ať už se jedná o účelovou hypotéku nebo tzv. Americkou hypotéku, vždy banka zkoumá příjmy a výdaje žadatelů o úvěr. Předkládají se zejména následující doklady:

 • Účel použití prostředků
 • Výpis z katastru nemovitostí (jinak také list vlastnictví)
 • Snímek z katastrální mapy
 • Nabývací tituly
 • Kupní či budoucí kupní smlouva
 • Stavební povolení, nebo ohlášení stavebních prací
 • Ocenění nemovitosti

Pokud budete mít zájem o tzv. Americkou hypotéku, není nutné dokládat podklady k účelu použití prostředků, pouze k zajištění nemovitostí.

Chci nabídku hypotéky »

Online aplikace VIP APP

Vyberte si ze široké online nabídky produktů, srovnejte je s konkurencí a vyřiďte maximum záležitostí z pohodlí domova nebo kanceláře.

Při registraci zadejte prosím zvací kód 42, děkujeme.